top of page

No Collections Here

Sort your projects into collections. Click on "Manage Collections" to get started

Төслүүд

Компани нь Монголын Хөрөнгийн Биржээр дамжуулан нээлттэй гаргасан нийт 118.85 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий Хөрөнгөөр баталгаажсан баталгаат үнэт цаасны Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагчийн үүргийг гүйцэтгэж, найман Тусгай зориулалтын компанитай гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж байна. Эдгээр нээлттэй Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас нь хугацааны дундуур борлуулах, дараагийн хөрөнгө оруулагчдад шилжүүлэх боломжтой хөрвөх чадвар бүхий бүтээгдэхүүнүүд юм.

bottom of page