top of page

Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагч

Компанийн засаглалын олон улсын стандартын дагуу дор дурдсан долоон бүлэг бүхий 148 асуулгын хүрээнд үнэлгээг хийж гүйцэтгэнэ. 

Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйлчилгээнд дараах ажилбарууд хамардаг.

1. Компаний засаглалын үнэлгээнд дараах багтана.

•    Хувьцаа эзэмшигчийн эрхийн хамгаалалт; 
•    Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал;
•    Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагаа;
•    Гүйцэтгэх удирдлага;
•    Мэдээллийн ил тод нээлттэй байдал;
•    Чухал хэлцэлүүд;
•    Хяналтын тогтолцоо.

2. Үнэлгээ нь дараах 4 үе шаттайгаар хийгдэнэ.

1.    Компанийн баримт бичигт шалгалт хийж, дүгнэлт гаргах;
2.    Хэрэгжилтэд шалгалт хийж, дүгнэлт гаргах;
3.    Үнэлгээ ба тайлагнал;
4.    Компанийн засаглалын түвшинг сайжруулах талаар зөвлөмж өгөх.

bottom of page