top of page

Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагч

Хөрөнгө удирдлагын ил тод, хариуцлагатай, үр ашигтай байдлыг дээд зэргээр хангасан хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны олон жилийн туршлагатай, мэргэжлийн хөрөнгө итгэмжлэн удирдагчийн үйлчилгээг санал болгож байна. 
Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хуулинд тусгасаны дагуу Юү Эй Эф Ассет Менежмент ХХК нь дараах үйлчилгээг үзүүлж байна. 

Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйлчилгээнд дараах ажилбарууд хамардаг.

1. Хөрөнгө оруулагчдын эрх ашигт нийцүүлэн хөрөнгийг эзэмших, удирдах,

•    Хөрөнгийн эргэн төлөлтөд хяналт тавих,
•    Call back option хэрэгжүүлэх
•    Хөрөнгийн багцын чанарыг сайжруулах арга хэмжээ авах, 
•    СЗХ-нд мэдээ тайлан хүргүүлэх
•    ТЗК-с чиглэл авч ЗХО байршуулах.
•    Хуульд заасан шаардлагын хүрээнд хөрөнгийн багцыг нэмэгдүүлэх,

2. Хөрөнгийн багцтай холбоотой санхүүгийн тайлан, нягтлан бодох бүртгэлийг хорооноос тогтоосон журамд нийцүүлэн хараат бусаар хөтлөх,

•    Тусгай зориулалтын компанийн нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөх,
•    Тусгай зориулалтын компанийн санхүүгийн тайланг гаргаж санхүүгийн зохицуулах хороо, хөрөнгийн бирж болон компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл, үнэт цаасны хөрөнгө оруулагчдад тайлагнах, мэдээлэл хүргүүлэх,
•    Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах тайланг хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны төлбөр төлөх бүрт санхүүгийн зохицуулах хороо, хөрөнгийн бирж болон хөрөнгийн биржээр дамжуулан хөрөнгө оруулагчдад тайлагнах.

3. Хөрөнгө оруулагчдад шаардлагатай тайлан мэдээг гаргаж өгөх

•    Хөрөнгийн багцтай холбоотой мэдээллийг хүлээж авч боловсруулан тайлагнах
•    ХБҮЦ-ны төлөлтийн талаарх мэдээллийг хөрөнгө оруулагчдад мэдээлэх,

4. Үнэт цаасны төлбөрийг шилжүүлэх

•    Мөнгөн хөрөнгийг үнэт цаас эзэмшигчдийн эрх ашигт нийцүүлэн удирдах, үнэт цаасны төлбөр төлөх хугацаатай уялдуулан эх үүсвэрийг бэлтгэх,
•    ҮЦТХТ-с үнэт цаас эзэмшигчдийн бүртгэлийг хүлээн авах,
•    Үнэт цаасны төлбөрийн тооцоолол гаргах,
•    Үнэт цаасны төлбөрийг ҮЦТХТ дахь ТЗК-ийн дансанд шилжүүлэх,
•    ХБҮЦ-ны төлөлтийн талаар ТЗК-д тайлагнах.

5. Хөрөнгийг удирдах буюу хөрөнгө оруулагчийн эрх ашгийг хамгаалахад чиглэсэн хорооноос тогтоосон бусад арга хэмжээг хэрэгжүүлэх

•    Эрсдэлгүй хэлбэрээр үнэт цаасны төлбөрт төлөх эх үүсвэрийг хөрөнгө оруулалтад байршуулах,
•    Зөвшөөрөгдсөн (ЗХО)-ын хувилбаруудыг судалж санал болгох,
•    ЗХО-н хэлбэрийг төрөлжүүлэх.

bottom of page