top of page

КОМПАНИЙН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

2005 оны 

1 сар

 Юнайтед Айр Карго ХХК нэртэйгээр анх үүсгэн байгуулагдсан. 

Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах тусгай зөвшөөрөл авч, зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх зорилгоор компанийн бүтэц зохион байгуулалтыг шинэчилсэн баталсан.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 473 дугаар тогтоолоор Үнэт цаасны зах зээлд Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан.

2005 оны 

3 сар

2011 оны 

5 сар

2011 оны 

9 сар

2011 оны 

10 сар

МИАТ ХК-тай агаарын шуудан тээврийн тооцоог Дэлхийн Шуудан Холбоо болон ОУ-ын Иргэний Агаарын тээврийн байгууллагын журам зааврын дагуу гэрээний үндсэн дээр хийж гүйцэтгэж ирсэн.

2021 оны 9 дүгээр сард компанийн нэрийг Юнайтед Айр Файнэнс ХХК  болгон өөрчилсөн.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Зах зээл дэх бизнес бүрд мөнгөн хөрөнгийн чөлөөтэй урсгалыг бий болгоно

vector 1.jpg

Хөрөнгийн зах зээлд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх

Хөрөнгө оруулагчийн эрх ашигт нийцүүлэн хөрөнгийн зах зээлд бие даасан мэргэжлийн хараат бус үйл ажиллагааг эрхлэх гол оролцогчийн нэг байх

vector 2.jpg

Хөрөнгөөр баталгаажан үнэт цаасны зах зээлийг хөгжүүлэх

Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны зах зээлийг зах зээлийн зарчмаар хөгжүүлэх улмаар илүү олон оролцогчийг татан оролцуулах

vector 3.jpg

Олон улсын туршлагыг нэвтрүүлэх

Олон улсын туршлагад нийцүүлэн хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа, үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах туршлагыг нэвтрүүлэх

“Юнайтед Айр Файнэнс” ХХК нь Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагчийн хувиар

Банк, банк бус санхүүгийн байгууллага, осск болон Санхүүгийн зохицуулах хорооноос зөвшөөрсөн бусад байгууллагын ТЗК-ийн санхүүгийн тайлан, нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөх, үнэт цаасны баталгаа болж буй хөрөнгийн эргэн төлөлтийг цуглуулж үнэт цаасны хэлцэлтэй холбоотой төлбөрийг гүйцэтгэх, мөнгөн хөрөнгийг зөвшөөрөгдсөн хөрөнгө оруулалтад байршуулах, хөрөнгө оруулагч болон зохицуулагч байгууллагад тайлан мэдээ гаргах, хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.
bottom of page