top of page
Stock Data

Зах зээл дэх бизнес бүрд мөнгөн хөрөнгийн чөлөөтэй урсгалыг бий болгоно

Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа

Хөрөнгө оруулагчдийн эрх ашигт нийцүүлэн хөрөнгийг удирдах

Хөрөнгө удирдлагад хорооноос тогтоосон бусад арга хэмжээг хэрэгжүүлэх

Хөрөнгийн багцын тайлан, Нягтлан бодох бүртгэлийг СЗХ-ны журамд нийцүүлэн хөтлөх

Хөрөнгө оруулагчдад тайлан мэдээг гаргаж өгөх

Үйлчлүүлэгч байгууллагууд

Bichil.png
Omni.png
Bers.png
lendmn.png
Numur.png
Simple.png
bottom of page